Van 22 juli t/m 2 augustus zijn wij gesloten wegens vakantie.

Search
Close this search box.

Bekijk hier alle noodverlichtingen!

Previous slide
Next slide

Wij bieden naast de installatie en de levering van Noodverlichting ook de certificering en keuring aan.

De veiligheid van mensen in een gebouw of terrein kan worden verbeterd door middel van bijvoorbeeld een ontruimingsalarminstallatie, kleine blusapparaten, sprinklers, en natuurlijk noodverlichting en vluchtwegindicatie. Die laatste twee helpen mensen tijdig uit een noodsituatie te ontsnappen en in veiligheid te komen. Met een certificaat van WhyLed kunt u aantonen dat uw organisatie de juiste kwaliteit levert als het gaat over de eisen omtrent het systeem, de totstandkoming en de uitvoering van noodverlichting en vluchtwegindicatie.

REGELGEVING EN NORMERING

Bij een noodverlichtingsinstallatie komen nogal wat regels en normen kijken.
De Arbo-wet, het Bouwbesluit en de normbladen NEN-EN 1838 en NEN-EN 50172 zijn de basis
voor ontwerp, aanleg en instandhouding van installaties. Controlepunten zijn de aanwezigheid, het
functioneren en het onderhoud van de noodverlichting.

Doordat de overheid langzaam maar zeker
terugtreedt in de rol van handhaver, komt de zorgplicht voor de veiligheid in gebouwen bij de
eigenaar (Bouwbesluit) en de gebruiker (Arbowet) te liggen. In dit hoofdstuk gaan we daar nader
op in.Het Bouwbesluit In het Bouwbesluit staan – in de vorm van functionele en prestatie-eisen – de
minimale bouw- en gebruiksvoorschriften met betrekking tot veiligheid, gezondheid,
bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Het Bouwbesluit definieert ook eisen voor
noodverlichting. In het Bouwbesluit staat dat de eigenaar van een gebouw verantwoordelijk
is voor de veiligheid in een gebouw.

De Arbo-wet Onderdeel van de Arbowet is het Arbeidsomstandighedenbesluit. Hierin zijn
diverse Europese richtlijnen opgenomen die de veiligheid en de gezondheid op de werkplek
centraal stellen. Ten aanzien van noodverlichting gaat het om ‘Minimum voorschriften inzake
de veiligheid en gezondheid op arbeidsplaatsen’ en ‘Minimum voorschriften veiligheid en
gezondheidssignalering op het werk’ (Richtlijn nr. 89/654/EEG en nr. 92/58/EEG). Volgens de
Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers, bezoekers
en leveranciers. Zo moet de werkgever zorgen dat er vluchtroutes en nooduitgangen zijn.
Noodverlichting behoort tot de voorzieningen die noodzakelijk zijn om veilig gebruik van de
vluchtroutes en nooduitgangen te kunnen maken.


Normen Hieronder volgt een kort overzicht van de normen die (ook) betrekking hebben op
noodverlichting.

 

NEN-EN 1838: Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting In deze norm staan de
lichttechnische voorschriften waaraan noodverlichting in gebouwen moet voldoen. De norm
moet worden gelezen in samenhang met het meest recente Bouwbesluit en de Arbowet.
Waar deze regelgeving noodverlichting verplicht, stelt NEN-EN 1838 concrete en heldere
eisen aan de omstandigheden en verantwoordelijkheden bij de inrichting van een
noodverlichtingsinstallatie

 

NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor elektrische installaties voor laagspanning Naast
technische uitvoeringseisen benoemt NEN 1010 specifieke eisen voor
veiligheidsvoorzieningen.

 

NEN 3011: Veiligheidskleuren en –tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte De
norm richt zich meer op de praktische opmaak- en ontwerprichtlijnen, met waar van
toepassing voorbeelden van de veiligheidskleuren en –tekens

 

NEN-EN-ISO 7010: Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde
veiligheidstekens Deze norm beschrijft de veiligheidssymbolen en –kleuren, waaronder het
wereldwijd gangbare en geaccepteerde pictogram voor vluchtrouteaanduiding. Begin 2013
is de Nederlandse norm NEN 6088 vervalen en opgegaan in de NEN 3011, die op zijn beurt
verwijst naar de NEN-EN-ISO-7010

 

NEN-EN 50172: Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen In deze norm staan
voorschriften over noodverlichting, het ontwerpen van een noodverlichtingsinstallatie, de
keuze voor een systeem, het onderhouden ervan en het vastleggen van informatie. In de
norm staan veel verwijzingen naar NEN-EN 1838 (zie eerder in dit overzicht) en de
productnorm voor verlichting NEN-EN-IEC 60598-2-22 (zie verderop in dit overzicht).

 

NEN-EN 50171: Noodverlichtingssystemen met centrale voeding Deze norm definieert de
algemene eisen voor centraal gevoede noodverlichtingssystemen. De opbouw en aanleg van
systemen zijn uitgebreid beschreven.
NEN-EN-IEC 60598-2-22: Bijzondere eisen – Verlichtingsarmaturen voor noodverlichting In
deze norm zijn de eisen vastgelegd waaraan noodverlichtingsarmaturen moeten voldoen.
Geaccrediteerde keuringsinstanties zoals DEKRA (voorheen KEMA) gebruiken de norm als
uitgangspunt.
NEN 2443: Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages De in deze
norm beschreven eisen komen overeen met die van de bovengenoemde NEN-EN 1838 en
die van het Bouwbesluit 2012

Scroll naar boven